موسسه خیریه نهال زندگی امید چگونه سازمانی است؟

موسسه خیریه نهال زندگی امید سازمانی است مردم نهاد که با هدف حمایت از ایتام و خانواده آنها در سال ۱۳۸۶در تهران تأسیس گردیده است.

بودجه موسسه خیریه نهال زندگی امید چگونه تامین می شود؟

به اطلاع می‌رسانیم امکان بازدید از مؤسسه ودیدار با کودکان بر اساس تعهد این سازمان به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر همه ذیربطانش وجود دارد. علاقمندان به بازدید می‎‌توانند برای هماهنگی حضور با شماره ۰۲۱۵۵۷۸۹۸۰۱-۲ تماس بگیرند.

آیا امکان بازدید از خیریه نهال زندگی و ملاقات با کودکان و خانواده‌ها وجود دارد؟

به اطلاع می‌رسانیم امکان بازدید از مؤسسه بر اساس تعهد این سازمان به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر همه ذیربطانش وجود دارد. علاقمندان به بازدید می‎‌توانند برای هماهنگی در زمان ذکر شده با شماره ۵۵۷۸۹۸۰۱ تماس بگیرند.

چرا روش‌های مختلفی برای کمک به موسسه تعریف شده و فرق این روش‌ها در چیست؟

علت وجود روش‌های مختلف این است که گروه‌های مختلف مردم با هر بودجه و درآمد و هرگونه توانمندی و مهارتی بتوانند به موسسه کمک نمایند و در نهایت تمامی عواید آن صرف ایتام و خانواده های بی بضاعت می شود.