در کار خیر شریک باشید

  ارتباط با موسسه:

  ۵۵۷۸۹۸۰۱

  ارتباط با مدیریت:

  ۵۵۱۴۷۴۱۴

  ارتباط با امور خیرین:

  ۵۵۱۴۱۴۸۲

  ارتباط با امور مددجویان:

  ۵۵۷۸۹۸۰۲

  مدیر سامانه:

  ۵۵۷۹۱۲۳۶


  تهران، خیابان قزوین ، خیابان شهید سبحانی،نبش خیابان ربیعی، ساختمان ۸۵، طبقه ۴، واحد۱۱